Jakie rozróżniamy poziomy kompetencji językowych

Klasyfikacja Common European Framework of Reference for Languages została przyjęta przez Radę Europy. CEFR określa stopień znajomości języka obcego w mówieniu, czytaniu, słuchaniu i pisaniu. Warto wiedzieć, jakie poziomy obejmuje przyjęta klasyfikacja.

A1

Osoba, posługująca się językiem w stopniu Beginning, rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne oraz wyrażenia, dotyczące życia codziennego. Umie przedstawić i opisać siebie, a także ludzi ze swojego otoczenia. Osoba, posługująca się językiem na poziomie Beginning, potrafi formułować pytania z zakresu sfery prywatnej oraz prowadzić proste rozmowy, pod warunkiem, że partner konwersacji mówi wolno i jest skory do pomocy.

A2

Poziom ten obejmuje umiejętność rozumienia wypowiedzi i wyrażeń związanych z życiem codziennym. Osoba, posługująca się językiem w stopniu Elementary, umie komunikować się w prostych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi ona opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać kwestie, dotyczące najważniejszych potrzeb życia codziennego.

B1

Osoba, posługująca się językiem na poziomie Lower intermediate, rozumie znaczenie zasadniczych wątków przekazu zawartego w klarownych wypowiedziach, obejmujących znane jej sprawy i zdarzanie typowe dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Radzi ona sobie ponadto w większości sytuacji komunikacyjnych. Osoba na poziomie B1 potrafi formułować proste wypowiedzi na tematy, które są jej znane. Umie również opisywać marzenia, doświadczenia, przedstawiając swoje opinie. Certyfikat B1 można zdobyć, zapisując się do centrum egzaminacyjnego szkoły Lincoln.

B2

Osoba na poziomie Upper intermediate pojmuje znaczenie zasadniczych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji, obejmujących kwestie techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi ona ponadto komunikować się z rodowitym użytkownikiem języka, nie powodując napięcia u którejkolwiek ze stron. Osoba ta umie formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje opinie w sprawach, będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety konkretnych opcji.

C1

Poziom Advanced obejmuje umiejętność rozumienia szerokiego zakresu trudnych, dłuższych tekstów z uwzględnieniem znaczeń ukrytych. Osoba, posługująca się językiem w stopniu C1, potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie. Umie również formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi, dotyczące problematycznych kwestii. Osoba ta wykorzystuje ponadto różnorodne wskaźniki zespolenia tekstu.

C2

Poziom ten obejmuje umiejętność rozumienia przeczytanych i usłyszanych wypowiedzi na każdy temat. Osoba, posługująca się językiem na poziomie C2 z łatwością streszcza informacje ze źródeł pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy. Potrafi również wyrażać swoje opinie płynnie, różnicując odcienie semantyczne w złożonych wypowiedziach.

Istnieje wiele poziomów opanowania danego języka. Warto zapisać się na lekcje angielskiego online, by móc przygotować się do egzaminu, potwierdzającego kompetencje lingwistyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here